Hợp đồng và chính sách

Các hợp đồng mẫu và chính sách bán hàng của VinFast sẽ được cập nhập tại đây

Hợp đồng mẫu

Cho xe ô tô

Thỏa thuận sửa đổi HĐ mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin_Ver 2.0c

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin_trả thẳng CS2 Ver 2.0b

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin_trả góp CS2 Ver 2.0b

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin_trả thẳng CS1 Ver 2.0a

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin_trả góp CS1 Ver 2.0a

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và và dịch vụ cho thuê pin_trả thẳng Ver 1.1

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và và dịch vụ cho thuê pin_trả góp Ver 1.1

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và và dịch vụ cho thuê pin_trả thẳng Ver 1.0

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và và dịch vụ cho thuê pin_trả góp Ver 1.0

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô_trả thẳng Ver 0.0

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô_trả góp Ver 0.0