Hợp đồng và chính sách

Các hợp đồng mẫu và chính sách bán hàng của VinFast sẽ được cập nhập tại đây

Hợp đồng mẫu

Cho xe ô tô

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô kèm pin_trả thẳng_trả góp_Ver 11/2023

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và cho thuê pin_Ver 11/2023

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô kèm pin_trả thẳng _Ver 09/2023

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô kèm pin_trả góp _Ver 09/2023

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô cho thuê pin_trả thẳng _Ver 09/2023

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô cho thuê pin_trả góp _Ver 09/2023

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô cho thuê pin_BH 7 năm hoặc 140000km_KH tiên phong_trả thẳng

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô cho thuê pin_BH 7 năm hoặc 140000km_KH tiên phong_trả góp

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô cho thuê pin_BH 7 năm hoặc 140000km_trả thẳng

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô cho thuê pin_BH 7 năm hoặc 140000km_trả góp

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô kèm pin_BH 7 năm hoặc 140000km_KH tiên phong_trả thẳng

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô kèm pin_BH 7 năm hoặc 140000km_KH tiên phong_trả góp

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô kèm pin_BH 7 năm hoặc 140000km_trả thẳng

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô kèm pin_BH 7 năm hoặc 140000km_trả góp

Thỏa thuận sửa đổi HĐ mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin_Ver 2.0c

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin_trả thẳng CS2 Ver 2.0b

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin_trả góp CS2 Ver 2.0b

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin_trả thẳng CS1 Ver 2.0a

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và dịch vụ cho thuê pin_trả góp CS1 Ver 2.0a

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và và dịch vụ cho thuê pin_trả thẳng Ver 1.1

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và và dịch vụ cho thuê pin_trả góp Ver 1.1

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và và dịch vụ cho thuê pin_trả thẳng Ver 1.0

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô và và dịch vụ cho thuê pin_trả góp Ver 1.0

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô_trả thẳng Ver 0.0

Mẫu HĐ mua bán xe ô tô_trả góp Ver 0.0