Hợp đồng và chính sách

Các hợp đồng mẫu và chính sách bán hàng của VinFast sẽ được cập nhập tại đây

Chính sách bán hàng

Cho xe ô tô

Năm 2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux tháng 12/2020

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 12/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và Fadil tháng 11/2020

Thông báo Chính sách bán hàng tháng 11/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và Fadil tháng 10/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast V8 President tháng 09/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và Fadil tháng 09/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và Fadil áp dụng từ 15/07/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và Fadil tháng 07/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux áp dụng từ 28/07/2020 đến 30/09/2020 và VinFast Fadil áp dụng từ 15/07/2020

Thông báo Chính sách bán hàng dành cho xe xăng tháng 07/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux áp dụng từ 25/06/2020 đến 14/07/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe VinFast Lux và Fadil tháng 05/2020

Thông báo Chính sách bán hàng xe Chevrolet áp dụng từ 01/05/2020 đến 30/06/2020