Kỳ thuê pin được tính từ ngày cuối cùng của tháng trước đến 1 ngày trước ngày cuối cùng của tháng sau.

Ví dụ: Kỳ tính cước thuê pin của T4 được tính từ ngày 31/3 đến ngày 29/4.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ