Voucher VF e34 không định danh nên có thể được chuyển nhượng tự do. Quý khách cần xuất trình Voucher còn hiệu lực sẽ được hưởng chính sách ưu đãi theo giá trị VC

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ