ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) là mã số của SIM. Mỗi dãy số ICCID thường gồm 20 ký tự, được in trên bề mặt thẻ SIM và lưu trữ bên trong bộ nhớ của SIM. Mỗi dãy số ICCID đều là duy nhất và là đặc điểm nhận dạng riêng cho thẻ SIM.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ