Trợ lý ảo có 2 trạng thái: thức hoặc ngủ. Khi ngủ, Trợ lý ảo sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ người dùng. Khi được đánh thức (bằng câu lệnh hoặc bằng nút vật lý), Trợ lý ảo mới tương tác với người dùng và thu thập dữ liệu qua các câu lệnh của người dùng.

Việc thu thập thông tin này nhằm giúp Trợ lý ảo hiểu nhu cầu của người dùng hơn, để từ đó tự học và nâng cao vốn hiểu biết để phản hồi người dùng tốt hơn. Theo văn bản cam kết giữa VinFast và VinBigData, tất cả dữ liệu của người dùng đều không được công bố và chỉ dùng cho mục đích máy học và phát triển Trợ lý ảo.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ