Quý khách có thể kiểm tra khi có phiên bản cập nhật mới từ màn hình chính của xe hoặc từ ứng dụng VinFast.
Từ màn hình chính:
- Khi có cập nhật phần mềm, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông báo hệ thống trên màn hình chính. Nhấn vào thông báo để xem thông tin chi tiết và tiến hành tải về, cài đặt cập nhật.
- Kiểm tra phần mềm mới thủ công: Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm. Thông tin chi tiết sẽ được hiển thị nếu có bản cập nhật mới.

Từ ứng dụng VinFast:
- Khi có cập nhật phần mềm, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông báo hệ thống trên ứng dụng VinFast. Nhấn vào thông báo để xem thông tin chi tiết và tiến hành tải về, cài đặt cập nhật.
- Kiểm tra phần mềm mới thủ công: Vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm xe. Thông tin chi tiết sẽ được hiển thị nếu có bản cập nhật mới.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ