Để cập nhật phần mềm hệ thống cần đảm bảo các điều kiện sau:

- Cập nhật đã được tải về

- Xe ở trạng thái bật, điều hòa tắt

- Xe đang đỗ, cần số ở vị trí P, phanh tay được kéo lên

- Pin lớn hơn 30%

- Hệ thống đèn chiếu sáng bên ngoài phải được tắt. Trong quá trình FOTA bạn sẽ không thể bật được đèn chiếu sáng bên ngoài

- Súng sạc không được cắm

Lưu ý: Cập nhật phần mềm không hoạt động ở chế độ Khách.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ