Mức tiêu thụ nhiên liệu của Fadil (lít/100km):

  • Trong đô thị: 7,11.
  • Ngoài đô thị: 5,11.
  • Kết hợp: 5,85
Loại câu hỏi
Loại xe FAQ