Impes: 70km, Ludo: 75km (1 người lái nặng 65kg, đi với tốc độ 30km/h)

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ