120km/ 2 pin (* Trong điều kiện tiêu chuẩn: 1 người nặng 70kg điều khiển xe tốc độ 30km/h)

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ