Trọng tải của xe Klara S là 150 kg và Impes, Ludo là 130 kg

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ