Tốc độ tối đa của Klara S là ~49 km/h, của Impes là ~49 km/h và Ludo là ~35 km/h

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ