XMĐ VinFast có khả năng vận hành mạnh mẽ.
Xe Klara S và Impes leo được dốc 10 độ,
Ludo leo được dốc 7 độ

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ